Algemene voorwaarden

Wij zijn Laura Lisa. Vrouwelijke websitebouwers die houden van ondernemen, WordPress & Divi! Online zijn we te vinden op www.lauralisa.nl. Ons vestigingsadres is: Laan van Kronenburg 14 (1183 AS) Amstelveen.

LAURA LISA
Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen
Kvk-nummer: 65504259
BTW-nummer: NL001605101B83

Goed dat je onze Algemene Voorwaarden leest! Hierin staan de rechten en verplichtingen van Laura Lisa en jou als Klant. Je kunt deze Algemene Voorwaarden gratis opvragen door een e-mail te sturen naar hello@lauralisa.nl en je kunt ze altijd inzien via lauralisa.nl/algemene-voorwaarden.

Artikel 1 Wat we bedoelen

We leggen hieronder uit wat de betekenis is van enkele begrippen die we in deze Algemene Voorwaarden gebruiken.

Laura Lisa: Dat zijn wij! Je kunt meer informatie over ons bedrijf vinden via de website van de Kamer van Koophandel onder Kvk-nummer 65504259 (“ons”, “wij” ‘’we’’ of “onze” afgekort).

Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die vanuit zijn beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Laura Lisa (‘’je’’, ‘’jij’’, ‘’jou’’, ‘’jouw’’ afgekort).

Product(en): Alle Producten die door Laura Lisa worden verkocht (bijvoorbeeld plug-ins).

Dienst(en): Alle Diensten die Laura Lisa aanbiedt.

Meerwerk: Alle wijzigingen in de Overeenkomst en alle bijkomende niet-overeengekomen werkzaamheden worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd.

Website: Een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.

Partij(en): Laura Lisa en/of de Klant.

Schriftelijk: Hieronder wordt ook het gebruik van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail begrepen, zolang de authenticiteit van de elektronische communicatie en de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.

Overeenkomst(en): Iedere Overeenkomst tussen de Klant en Laura Lisa waarin is afgesproken dat Laura Lisa Diensten verricht of Producten levert in opdracht van de Klant.

Service Level Agreement: Een eventuele tussen Partijen gesloten aanvullende overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van de geleverde Diensten.

Intellectuele eigendomsrechten: Hiermee bedoelen we alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, en ook rechten op knowhow.

Onze Website: www.lauralisa.nl

Reguliere kantooruren: maandag t/m donderdag tussen 10:00 – 16:00 uur. In geval van hoge prioriteit ‘’24/7’’

Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden.

Verwerkersovereenkomst: De tussen Partijen gesloten aanvullende overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de omgang met en beveiliging van persoonsgegevens.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op, en onderdeel van elk aanbod van Laura Lisa en op elke Overeenkomst tussen jou en Laura Lisa.
 2. Deze Algemene Voorwaarden gelden alleen voor zakelijke klanten.
 3. Als je gebruik maakt van Onze Website en/of een Overeenkomst met Laura Lisa sluit dan verklaar je hiermee dat je de mogelijkheid hebt gehad deze Algemene Voorwaarden in te zien en dat je met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaat. Dit betekent dat je instemt met alle rechten en plichten zoals die in deze Algemene Voorwaarden staan.
 4. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen er aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde Producten en Diensten. In het geval van tegenstrijdigheden geldt de onderstaande rangorde. Voor het overige gelden de documenten aanvullend op elkaar.
  1. Overeenkomst;
  2. Service Level Agreement (indien van toepassing);
  3. Aanvullende voorwaarden (indien van toepassing);
  4. Algemene Voorwaarden;
  5. Verwerkersovereenkomst (indien van toepassing).
 5. Heb je zelf algemene voorwaarden? Dan zijn deze niet van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst.
 6. Laura Lisa mag de Algemene Voorwaarden op ieder moment wijzigen of aanvullen. Dit laten we je natuurlijk binnen een redelijke termijn weten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gaan in vanaf de datum die wij aangeven.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij we iets anders hebben afgesproken.
 2. Als er een fout of meerdere fouten in de offerte staan als gevolg van een kennelijke vergissing of verschrijving, dan kun je ons daar niet op aanspreken.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige vervolgopdrachten.
 4. Mondelinge toezeggingen (bijvoorbeeld over de telefoon) van Laura Lisa zijn pas verbindend voor Laura Lisa als deze Schriftelijk door ons zijn bevestigd.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat je Schriftelijk aan ons laat weten dat je de offerte volledig aanvaardt.
 2. De Overeenkomst komt ook tot stand op het moment dat je via Onze Website een training boekt of een Product aanschaft.
 3. Als iets spoed heeft gaan we graag voor je aan de slag. Soms zijn we dan niet in de gelegenheid een offerte op te maken. De Overeenkomst is dan tot stand gekomen, op het moment dat wij zijn begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden.
 4. Als je de offerte aanvaardt hebt mogen we binnen 3 dagen toch de opdracht weigeren. We zeggen niet altijd waarom en dat hoeft ook niet.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. We zijn professionals! Je mag van ons verwachten dat wij ons zoveel mogelijk inspannen om de Overeenkomst zo goed mogelijk uitvoeren. Laura Lisa garandeert geen resultaat, tenzij we iets anders hebben afgesproken.
 2. Je mag ons best aanwijzingen en instructies geven, maar wij zijn vrij om onze werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren.
 3. Laura Lisa verwacht van jou dat je tijdig alle juiste informatie, documenten, materialen, mankracht en faciliteiten aan ons verstrekt. Bovendien is jouw medewerking nodig, zodat wij de Overeenkomst kunnen uitvoeren. Indien je bovenstaande informatie niet tijdig aan ons verstrekt moeten wij helaas het Meerwerk dat hieruit voortvloeit aan jou in rekening brengen.
 4. Wij gaan zo snel mogelijk aan de slag met het leveren van de afgesproken Dienst(en) en/of Product(en) nadat de offerte door jou op de juiste wijze is bevestigd en nadat je een eventueel afgesproken voorschot aan ons hebt betaald.
 5. Laura Lisa mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden en met deze derden afspraken maken zonder dat hiervoor jouw toestemming is vereist. Wij zullen bij het inschakelen van derden steeds zorgvuldig handelen. De artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW zijn niet van toepassing. Als deze artikelen je niets zeggen kun je voor meer informatie eenvoudig een kijkje nemen op de volgende website https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2021-01-01
 6. De Overeenkomst tussen jou en Laura Lisa is een persoonlijke overeenkomst. Dit betekent dat wij uitsluitend voor jou werkzaamheden verrichten. Derden kunnen aan de Overeenkomst geen rechten ontlenen. Je kunt de Overeenkomst ook niet aan een ander overdragen.
 7. Bij de uitvoering van de Overeenkomst maakt Laura Lisa gebruik van e-mail, mobiele apparatuur en overige (elektronische) communicatiemiddelen.
 8. Wij zijn niet verplicht de gebruikte materialen en gegevens na beëindiging van de Overeenkomst te bewaren. We zijn ook nooit verplicht de (bron) bestanden aan jou ter beschikking te stellen.
 9. Als de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kunnen wij de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen, totdat jij ons Schriftelijk groen licht geeft over de resultaten van de voorgaande fase.
 10. Bij Meerwerk brengen wij de daaraan verbonden extra kosten aan jou in rekening.

Artikel 6 Hosting en onderhoud

 1.   Laura Lisa zal zich inspannen om een ononderbroken beschikbaarheid van de te hosten Website te realiseren, maar kan de beschikbaarheid (uptime) van haar hostingdiensten niet garanderen. Laura Lisa heeft altijd het recht om de hostingdienst tijdelijk te onderbreken voor onderhoud, aanpassingen en/of verbeteringen.
 2.   Bij sommige hosting abonnementen wordt een maximum gesteld aan de schijfruimte of hoeveelheid dataverkeer (per maand). Laura Lisa heeft het recht om een overschrijding van de afgesproken limiet aan schijfruimte of dataverkeer te weigeren of in rekening te brengen. Laura Lisa is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het bereiken van de toegestane limiet aan schijfruimte of dataverkeer.
 3.   Niet verbruikte opslagruimte, dataverkeer en/of bandbreedte is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
 4.   We onderhouden in principe alleen websites waar wij ook de hosting voor verzorgen.
 5.   Het stellen van vragen of het oplossen van problemen is inbegrepen in het abonnement, maar er gelden uitzonderingen:
  1. Het oplossen van problemen is alleen inbegrepen voor het Divi thema en/of door ons opgegeven thema’s en plugins die wij hebben geïnstalleerd en/of door ons opgegeven plugins. Plugins die wij standaard ondersteunen zijn: Woocommerce, Woocommerce Subscriptions, LearnDash, WPML en Gravity Forms.
  2. Het oplossen van problemen is niet inbegrepen als het gaat om een maatwerk plugin (een aanpassing op de site die wij speciaal voor jullie hebben gebouwd).
  3. In het geval van betaalde plugins leveren we alleen support als er een licentie is aangeschaft.
  4. Het oplossen van problemen is niet inbegrepen als de code door ons moet worden aangepast,
   bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – als de code verouderd is.
  5. In het geval van betaalde plugins leveren we alleen support als er een licentie is
   aangeschaft.
 6.   Onderdeel van een hosting abonnement is een support service. Laura Lisa is voor support beschikbaar per e-mail tijdens reguliere kantooruren. Indien je support wenst en naar ons begrip dit gewenste support een redelijk niveau van klantenondersteuning overstijgt, hebben wij het recht zulke support te weigeren of hiervoor een extra vergoeding in rekening te brengen.
Prioriteit Reactietijd Oplostijd
Hoog
Website functioneert helemaal niet
Binnen 1 uur. In overleg na eerste melding.
Midden
Enkele onderdelen van de website werken niet
Binnen 4 uur. In overleg na eerste melding.
Laag
Vraag of wens
Binnen 1-2 werkdagen. In overleg na eerste melding.
 1.  Je bent altijd verantwoordelijk voor de gegevens, waarvoor je de hostingdiensten van Laura Lisa hebt afgenomen. Ook zul je ons hosting systeem, andere internetgebruikers en/of opdrachtgevers van Laura Lisa niet hinderen of schade toebrengen.
 2. De Klant moet zich altijd zorgvuldig gedragen en mag geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Als Klant respecteer je de privacy van derden en mag je geen gegevens opslaan en/of verspreiden die in strijd zijn met de Nederlandse wet. Ook zul je als Klant geen ongeoorloofde toegang tot systemen verschaffen, geen virussen, malware of spam verspreiden. Je bent verplicht je te onthouden van strafbare feiten en/of schending van enige andere wettelijke verplichting. 
 3. Indien je  in strijd handelt met lid 10 en 11 van dit artikel, kan Laura Lisa de Overeenkomst op elk moment beëindigen, zonder dat Laura Lisa hiervoor jegens jou aansprakelijk is. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de overtreding van de in lid 10 en 11 gestelde eisen.
 4. We zijn bevoegd om maatregelen te treffen ten einde om aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken. Je bent als Klant verantwoordelijk om, op schriftelijk verzoek van Laura Lisa, gegevens onverwijld van systemen van Laura Lisa te verwijderen. Indien je dit nalaat dan hebben wij het recht om zelf gegevens te verwijderen of de toegang daartoe (tijdelijk) onmogelijk te maken.

Artikel 7 Domeinnaam registratie

 1.   Indien de Overeenkomst (mede) ertoe strekt dat Laura Lisa voor de Klant een domeinnaam registeert, gelden de onderstaande voorwaarden.
 2.   Een eventuele aanvraag, toekenning en gebruik van een domeinnaam is afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. Niet Laura Lisa, maar de desbetreffende instantie maakt de beslissing over de toekenning van een domeinnaam.
 3.   Je vrijwaart en houdt Laura Lisa schadeloos voor alle schade die voortvloeit uit (het gebruik van) een domeinnaam namens of door jou.
 4.   Laura Lisa is in geen geval aansprakelijk als je recht(en) op een domeinnaam verliest of een domeinnaam door een ander is verkregen.
 5.   Indien je de verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, dan hebben wij het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel deze op onze eigen naam te (laten) plaatsen. 

Artikel 8 Contractduur, opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging

  1.   Vanuit Laura Lisa mogen we altijd de uitvoering van de overeenkomst beëindigen, ontbinden of uitstellen op een moment dat wij dat willen. Wij hoeven hiervoor geen ingebrekestelling te sturen of een gerechtelijke procedure te starten. In dat geval betalen wij ook geen schadevergoeding. Natuurlijk doen wij dit telkens met een geldige (juridische of wettelijke) reden, bijvoorbeeld als:
   1. Je de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt.
   2. We na het sluiten van de Overeenkomst denken dat je jouw verplichtingen niet kunt nakomen.
   3. Je gevraagd is om aan te tonen dat je aan jouw verplichtingen uit de Overeenkomst kunt voldoen, maar wij hiervan geen of onvoldoende bewijs krijgen.
   4. Door vertraging van jouw kant wij de gemaakte afspraken niet meer kunnen nakomen.
   5. Als je intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
   1.   Als de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden dan kunnen wij onze vorderingen op jou meteen opeisen. We behouden onze aanspraken zoals ze in de wet en in de Overeenkomst staan waaronder aanspraak op betaling van declaraties en facturen van de door ons al verrichte werkzaamheden en de gemaakte en nog te maken kosten.
   2.   Als wij de Overeenkomst(en) of onze werkzaamheden opschorten dan ben je alsnog verplicht om je aan de (betalings)verplichten uit de Overeenkomst te houden.
   3.   We hopen natuurlijk van niet, maar het kan gebeuren dat je wat tegenslag krijgt. Denk hierbij aan liquidatie, (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor je niet langer vrijelijk over je vermogen beschikt. In zo’n geval mogen wij de Overeenkomst met jou direct ontbinden, beëindigen of uitstellen. Hierbij zijn we niet verplicht om je te betalen of een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op jou zijn in zo’n geval onmiddellijk opeisbaar.
   4.   Laura Lisa biedt verschillende Diensten en Producten aan. Daarvoor gelden verschillende looptijden, opzeggingsmogelijkheden en voorwaarden. Om het overzichtelijk voor je te maken hebben wij alle belangrijke voorwaarden in een tabel uiteengezet.
Product of dienst Minimale looptijd Opzegging tijdens minimale looptijd Opzegtermijn Niet tijdig opgezegd? Opzegging na verlenging
Eenmalige diensten: een training, product of ontwikkeling van een nieuwe website geen n.v.t.** n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Hosting en onderhoud 6 maanden* niet mogelijk

per vervaldatum laatste factuur

1 maand opzegtermijn

automatische verlenging voor dezelfde termijn

ieder moment opzegbaar

1 maand opzegtermijn

Domeinnaamregistratie 12 maanden* niet mogelijk

per vervaldatum laatste factuur

1 maand opzegtermijn

automatische verlenging voor dezelfde termijn niet tussentijds opzegbaar

*de minimale looptijd, tenzij we Schriftelijk iets anders hebben afgesproken

**eenmalige verbintenissen kunnen niet worden opgezegd en restitutie van het overeengekomen bedrag is niet mogelijk

Artikel 9 Levering en leveringstijd

We doen er alles aan om binnen de genoemde leveringstermijn de afgesproken werkzaamheden te verrichten.  Maar het kan best voorkomen dat dit niet altijd lukt. De termijnen die we in de Overeenkomst hebben gezet of hebben aangegeven zijn dan ook geheel vrijblijvend. Kunnen we hier niet aan voldoen? Dan geeft dit je niet het recht de Overeenkomst te ontbinden. Als we denken dat we de leveringstermijn niet kunnen halen, laten we dit natuurlijk zo snel mogelijk weten. We gaan dan samen op zoek naar een oplossing. Als we een uiterste termijn hebben afgesproken dan zijn wij pas in verzuim wanneer je ons Schriftelijk in gebreke hebt gesteld.

Artikel 10 Prijzen

Alle (genoemde) prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen en exclusief eventuele overige kosten, tenzij anders is vermeld. Als er geen vergoeding is afgesproken dan zal de prijs worden vastgesteld op grond van de daadwerkelijk bestede uren. De prijs wordt dan berekend volgens de uur(tarieven) in de Overeenkomst.

Artikel 11 Betalingsvoorwaarden en incassokosten

   1. We verwachten je betaling binnen de termijn die we hebben aangegeven op de factuur in euro’s op het door ons opgegeven bankrekeningnummer. Meestal hanteren wij een betaaltermijn van 14 dagen. De factuur is betaald, indien en zodra het verschuldigde bedrag door ons is ontvangen. Dus zit je betaling nog in de ‘lucht’ dan heb je feitelijk nog niet betaald. De betaling dien je te verrichten zonder korting, opschorting of verrekening.
   2. Betaal je de factuur niet op tijd? Dan ben je direct in verzuim en ben je ons wettelijke rente verschuldigd. De rente over het verschuldigde bedrag berekenen we vanaf het moment dat je in verzuim bent tot het moment dat je het bedrag aan ons hebt betaald. Het bedrag van de openstaande facturen wordt ook verhoogd met een vastgestelde vergoeding van 15% van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 per onbetaalde factuur. Daarnaast kan Laura Lisa ook de daadwerkelijk geleden schade en gemaakte kosten opeisen. Denk aan kosten voor het inschakelen van een advocaat.
   3. We hebben het recht eventuele lopende werkzaamheden of geleverde Diensten tijdelijk te staken, totdat je de verschuldigde bedragen aan ons hebt betaald.
   4. Heb je bezwaar tegen de hoogte van een factuur? Geef dit dan aan binnen 14 dagen na factuurdatum. Let op! Je moet dan alsnog betalen zolang we geen overeenstemming hebben bereikt.
   5. Als wij jou een bedrag verschuldigd zijn dan mogen we dit verrekenen met elk bedrag dat we nog van je tegoed hebben. Jij kunt dit niet doen.
   6. Wij hebben het recht onze prijzen te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan jou bekend gemaakt. Als deze wijzigingen niet zo lekker in de smaak vallen dan staat het jou vrij de Overeenkomst op te zeggen vanaf het moment dat de wijzigingen ingaan.
   7. Bij Overeenkomsten voor bepaalde tijd zullen wij jou periodiek een factuur sturen. Voor eenmalige Diensten of Producten dien je het volledige bedrag in één keer vooraf te betalen, tenzij er bij het online afrekenen een mogelijkheid wordt geboden om achteraf te betalen.
   8. Bij de ontwikkeling van een Website dien je 70% van het totaalbedrag van de offerte binnen 14 dagen als aanbetaling te voldoen. Het resterende bedrag facturen wij zodra de Website definitief live is.
   9. We mogen altijd een kredietwaardigheidscontrole uitvoeren. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek kunnen wij aanvullende betalingsvoorwaarden stellen.

Artikel 12 Overmacht

   1. In het geval van overmacht hoeven wij ons niet aan onze verplichtingen naar jou te houden, zolang er sprake is van een overmachtsituatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid in zo’n geval. Je hebt dan ook geen recht op enige (schade)vergoeding. Ook niet als wij door de overmachtsituatie enig (financieel) voordeel genieten.
   2. In de wet, jurisprudentie en in het verkeer geldende opvattingen wordt uitgelegd wat onder overmacht wordt begrepen. Onder overmacht wordt in ieder geval het volgende verstaan:
    1. Overmacht van al dan niet door jou voorgeschreven toeleveranciers van Laura Lisa;
    2. Gebrekkigheid van zaken, technologie, apparatuur of materiaal van derden waarvan het gebruik aan Laura Lisa door jou is voorgeschreven;
    3. Elektriciteitsstoring;
    4. Storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatie faciliteiten;
    5. Netwerkaanval, DoS of DDoS aanvallen;
    6. Afwezigheid van cruciale medewerkers en/of ziekte van medewerkers;
    7. Staking, natuurrampen, brand, overstroming, uit- en invoerbelemmeringen, oorlog;
    8. Waterschade;
    9. Export- en/of importbeperkingen;
    10. Pandemieën en de daarbijbehorende overheidsmaatregelen en adviezen.
   3. Als de overmachtsituatie slechts tijdelijk van aard is, dan zullen wij alsnog aan onze verplichtingen proberen te voldoen vanaf het moment dat dit weer kan.
   4. Als blijkt dat het niet meer mogelijk is om de Overeenkomst uit te voeren, dan zal de Overeenkomst in onderling overleg worden herzien of beëindigd. 

Artikel 13 Intellectueel eigendom

 1. Alle Intellectuele eigendomsrechten uit de Overeenkomst op de resultaten uit de Overeenkomst liggen bij ons, tenzij we Schriftelijk iets anders hebben afgesproken.
 2. Geen zorgen, je krijgt van ons een gebruiksrecht. Wat dit gebruiksrecht inhoudt en wat de reikwijdte daarvan is daar kunnen op verschillende manieren Schriftelijk afspraken over worden gemaakt. De volgende rangorde geldt:
 1. de afspraken in de Overeenkomst (indien aanwezig)
 2. vaststaande voornemens op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst (indien aanwezig)
 3. de inhoud en reikwijdte die Laura Lisa aan het gebruiksrecht geeft
 1. We kunnen Schriftelijk afspreken dat het Intellectueel eigendomsrecht geheel of gedeeltelijk aan jou wordt overdragen. Tot die tijd heb je alleen een beperkt gebruiksrecht.
 2. Wil je jouw gebruiksrecht overdragen aan anderen? Dan moet je eerst Schriftelijke toestemming van ons krijgen of die toestemming moet uit de aard van de Overeenkomst blijken.
 3. Wil je jouw rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen? Dan moet je eerst Schriftelijke toestemming van ons krijgen.
 4. Het gebruiksrecht is niet-exclusief, tenzij we Schriftelijk iets anders hebben afgesproken of uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit.
 5. Als het Intellectueel eigendomsrecht alleen kan worden verkregen door een registratie of depot dan is alleen Laura Lisa daartoe bevoegd, tenzij we Schriftelijk iets anders hebben afgesproken.
 6. Het is niet toegestaan om zonder de Schriftelijke toestemming van Laura Lisa wijzigingen aan te (laten) brengen in het resultaat of het resultaat van de Overeenkomst ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. Wij kunnen aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding.
 7. Om de overeengekomen Diensten optimaal uit te kunnen voeren, geef jij ons als Klant een eeuwigdurend, universeel, niet-exclusief recht om de door jou ter beschikking gestelde inhoud te kopiëren, aan te passen, tentoon te spreiden, er afgeleide werken van te maken of te distribueren.
 8. Als Klant vrijwaar je Laura Lisa voor alle aanspraken met betrekking tot Intellectuele eigendomsrechten op de door jou verstrekte materialen en/of gegevens die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 9. We hebben het recht om onze naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de Overeenkomst te (laten) vermelden, corrigeren of verwijderen, tenzij we Schriftelijk iets anders hebben afgesproken.
 10. Als je in strijd handelt met jouw gebruiksrecht dan hebben wij recht op een schadevergoeding van minimaal driemaal het factuurbedrag. Wij hebben daarnaast recht op een vergoeding van de schade die wij daadwerkelijk hebben geleden. Alle kosten die wij maken om deze schadevergoeding te vorderen, zoals juridische kosten komen volledig voor jouw rekening.
 11. Het resultaat van ons werk mogen we gebruiken voor eigen publiciteit, promotie en werving van opdrachten, tenzij we Schriftelijk iets anders hebben afgesproken. We houden hierbij rekening met jouw belangen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Als Partijen de afspraken niet nakomen dan is de aansprakelijkheid beperkt, zoals we in dit artikel hebben aangegeven.
 2. We zijn alleen aansprakelijk voor directe schade als we toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van onze verplichtingen uit de Overeenkomst. Let op! We zijn in dat geval alleen aansprakelijk als je ons eerst Schriftelijk een in gebreke stelling stuurt met het verzoek om binnen een redelijke termijn de tekortkoming te herstellen, maar wij hieraan geen gehoor geven.
 3. We zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Bij indirecte schade kun je denken aan: schade door bedrijfsstagnatie, gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of reputatieschade.
 4. Onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het bedrag dat door onze verzekeraar wordt uitgekeerd.
 5. Als wij de schade met opzet hebben veroorzaakt of bewust onvoorzichtig zijn geweest dan zijn we wel aansprakelijk.
 6. Laura Lisa is na uitvoering van de Overeenkomst niet verantwoordelijk voor jouw Website, tenzij er een onderhoudscontract is afgesloten.
 7. Als Klant vrijwaar je ons tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door ons geleverde Producten en/of Diensten.
 8. Als je meent een vordering op ons te hebben of je hebt bezwaren dan heb je 12 maanden na uitvoering van de Overeenkomst de tijd om dit kenbaar te maken. Hierna vervalt enig recht, omdat het dan is verjaart.
 9. Ben jij toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van je verplichtingen uit de Overeenkomst? Dan ben je aansprakelijk voor alle schade die wij daardoor (mochten) lijden.

Artikel 15 Correctieronde

Voor zover mogelijk zullen we bij het uitvoeren van de Overeenkomst concept- of testversies van het resultaat beschikbaar stellen. Je kunt ons dan laten weten of je correcties wilt uitvoeren. Indien je niet binnen 14 dagen reageert (gewenste correcties doorgeeft) dan gaan wij er terecht van uit dat je akkoord gaat met de concept- of testversie. Er gelden over het algemeen maximaal 2 correctierondes, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 16 Acceptatie

   1. Nadat wij de Overeenkomst hebben uitgevoerd en het resultaat daarvan aan je hebben geleverd heb je 7 kalenderdagen de tijd om het geleverde te onderzoeken en te testen. Als je binnen deze periode geen gebreken meld en/of het resultaat niet Schriftelijk accepteert dan gaan wij er terecht van uit dat je het resultaat hebt geaccepteerd.
   2. Als je een gebrek ontdekt hebt zorg er dan voor dat je ons hiervan Schriftelijk op de hoogte stelt. Wij zullen ons inspannen om het gebrek te herstellen.
   3. We begrijpen dat er soms wat tijd overheen gaat voordat je een onzichtbaar gebrek constateert. Heb je een onzichtbaar gebrek ontdekt? Stel ons hiervan binnen 7 dagen na ontdekking of het moment waarop je het redelijkerwijs had kunnen ontdekken Schriftelijk op de hoogte.
   4. Als de oorzaak van een gebrek bij jou ligt, dan zijn wij niet verplicht om dit gebrek (kosteloos) te herstellen. Wij kunnen het gebrek herstellen op basis van ons gebruikelijk uurtarief.
   5. Heb je een gebrek ontdekt, maar is het resultaat geschikt voor het overeengekomen gebruik dan beschouwen wij dit als een gebrek van ondergeschikt belang. In dat geval wordt het resultaat door jou als Klant geacht te zijn geaccepteerd.

Artikel 17 Geheimhouding

    1. Het is mogelijk dat jij of eventuele ondergeschikten vertrouwelijke informatie horen of zien bij het sluiten van de Overeenkomst. Als je redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is of wij hebben dit aan je meegedeeld, dan mag je de informatie niet bekendmaken.
    2. Er zijn een paar uitzonderingen op deze geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet als:
     1. De informatie al in je bezit was of als je de informatie al ontwikkeld had voordat je deze van ons ontving. Tenzij je wist dat deze informatie vertrouwelijk was.
     2. De informatie algemeen beschikbaar of bekend is op het moment dat je de informatie ontvangt.
     3. Je de informatie verkrijgt via een andere partij, zonder dat hierbij de wettelijke regelgeving voor geheimhouding geschonden wordt.
     4. De informatie bekendgemaakt moet worden volgens een wettelijk voorschrift. Ook als je het verzoek krijgt van een bevoegde rechter, overheidsinstantie, wettelijke of zelfregulerende instantie, mag je de informatie delen.

Artikel 18 Overige voorwaarden

   1.   Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is het Nederlands recht van toepassing.
   2.   We hopen natuurlijk niet dat dit gebeurd, maar mocht er een conflict ontstaan over de Overeenkomst dan zullen Partijen eerst al het mogelijke doen om het conflict onderling op te lossen.
   3.   Geschillen kunnen na onderlinge conflictoplossing worden voorgelegd aan de rechter. Alleen de rechtbank in Amsterdam is bevoegd om over de kwestie te beslissen, tenzij een wet dwingend anders voorschrijft.
   4.   Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar is, dan wordt deze voorwaarde afgescheiden van de Algemene Voorwaarden. Dit betekent dat het de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalen niet beïnvloedt: die blijven onverminderd van kracht. Partijen zullen samen al het mogelijke doen om een eventuele ongeldige bepaling te vervangen door één of meerdere bepalingen die wel geldig en van kracht zijn en die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
   5.   Wij doen geen afstand van onze rechten (zoals het recht om een rechtszaak te starten of een geldvordering in te stellen) ook niet als wij onze rechten niet direct uitoefenen.
   6.   Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden tussentijds wijzigen of aanvullen.
   7.   Wij kunnen de Overeenkomst tussentijds wijzigen of aanvullen.