Algemene voorwaarden

Definities

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van Laura Lisa wordt gesloten, niet zijnde een consument; 

 • Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Laura Lisa met als doel Laura Lisa diensten en werkzaamheden te laten verrichten, dan wel producten te laten leveren, in opdracht van de Opdrachtgever. Hieronder vallen ook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van de Overeenkomst;
 • Partij: Laura Lisa of de Opdrachtgever;
 • Partijen: Laura Lisa en de Opdrachtgever;
 • Schriftelijk: hieronder wordt in deze Algemene Voorwaarden ook het gebruik van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail begrepen, zolang de authenticiteit van de elektronische communicatie en de identiteit van de afzender voldoende vaststaat;
 • Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media. 

Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Laura Lisa gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Laura Lisa verrichtte handelingen. 
 • Door ondertekening van een Overeenkomst met Laura Lisa verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en dat hij met deze Voorwaarden akkoord gaat. 
 • Partijen kunnen in goed overleg afspraken maken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, indien dit schriftelijk wordt vastgelegd. Zulke afspraken hebben voorrang op deze Algemene Voorwaarden, maar de afwijking geldt enkel voor de Overeenkomst waarvoor deze afwijking is afgesproken. 
 • De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden of leveringsvoorwaarden van de Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Laura Lisa heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Laura Lisa natuurlijk de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van wijzigingen en/of aanvullingen.

Aanbieding

 • Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Laura Lisa zijn vrijblijvend, tenzij iets anders is afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende Overeenkomst (en niet voor eventuele toekomstige overeenkomsten).
 • Laura Lisa kan niet gehouden worden aan een aanbod of offerte, indien de Opdrachtgever had kunnen begrijpen dat het aanbod of de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 • Opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel. 
 • Opdrachtgever dient alle informatie te verstrekken die Laura Lisa nodig heeft om een offerte te kunnen opstellen. Indien achteraf blijkt dat het aanbod of de offerte niet alle noodzakelijke werkzaamheden omvat doordat deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie, heeft Laura Lisa het recht de opgegeven vergoeding en/of termijnen aan te passen. 
 • Mondelinge toezeggingen (bijvoorbeeld over de telefoon) van Laura Lisa zijn pas verbindend voor Laura Lisa als die schriftelijk door Laura Lisa zijn bevestigd.

Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de offerte of het aanbod schriftelijk wordt aanvaard, tenzij Laura Lisa de offerte uiterlijk binnen twee werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding alsnog herroept. 
 2. De Overeenkomst komt ook tot stand op het moment dat via de website van Laura Lisa een training wordt geboekt of een product wordt aangeschaft. 
 3. Het kan zo zijn dat Laura Lisa al een aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden terwijl er geen schriftelijke aanvaarding heeft plaatsgevonden van het aanbod of de offerte, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een spoedopdracht. De Overeenkomst komt dan tot stand, doordat Laura Lisa begonnen is met de uitvoering van de werkzaamheden. 

Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Laura Lisa zal de Overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, maar is tot geen resultaat verplicht, tenzij en voor zover in de Overeenkomst Laura Lisa uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat met voldoende bepaalbaarheid is omschreven. Eventuele afspraken over een serviceniveau (Service Level Agreement) worden door Partijen steeds schriftelijk overeengekomen. 
 2. Laura Lisa is vrij haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren.
 3. Opdrachtgever zorgt dat hij op tijd alle informatie, documenten, materialen, mankracht en faciliteiten aan Laura Lisa verstrekt en redelijkerwijze zijn medewerking verleent zodat Laura Lisa de Overeenkomst kan uitvoeren. Het meerwerk wat voortvloeit uit niet tijdige verstrekking wordt door Laura Lisa in rekening gebracht . Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie, documenten en materialen en geschiktheid van mankracht. 
 4. Laura Lisa mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, zonder dat daarvoor toestemming van de Opdrachtgever vereist is, en mag eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en Algemene Voorwaarden van derden mede namens de Opdrachtgever aanvaarden. Indien de Opdrachtgever aan Laura Lisa voorschrijft samen te werken met derden, is dit voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever en zal Laura Lisa geen partij vormen in de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de derde.
 5. Laura Lisa zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid betrachten. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.
 6. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 
 7. Bij de uitvoering van de Overeenkomst maakt Laura Lisa gebruik van e-mail, mobiele apparatuur en overige (elektronische) communicatiemiddelen. Opdrachtgever accepteert de risico’s die verbonden zijn met deze wijzen van communiceren (bijvoorbeeld hacking). 
 8. Laura Lisa heeft geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens na beëindiging van de Overeenkomst. 
 9. Laura Lisa is nimmer verplicht de (bron)bestanden ter beschikking te stellen. 
 10. Opdrachtgever dient Laura Lisa onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in contact- en betaalgegevens, zoals een banknummer dat gebruikt wordt voor het versturen van een automatische incasso. 
 11. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Laura Lisa de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 12. Indien door Laura Lisa of door de Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 13. Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen (bij afname van een onderhoudsabonnement), is Laura Lisa verplicht om onderhoud te plegen met betrekking tot de in de Overeenkomst bepaalde geleverde producten en/of Website(s). 
 14. Laura Lisa kan te allen tijde een (gedeelte van de) dienst tijdelijk buiten gebruik stellen om onderhoud te plegen. Laura Lisa is nooit aansprakelijk wanneer een (gedeelte van de) dienst tijdelijk buiten gebruik is vanwege dit onderhoud. Laura Lisa zal zoveel mogelijk proberen om zulk onderhoud tijdens normale kantooruren te plannen. Wanneer er een onderhoudsabonnement is afgenomen, dient de Opdrachtgever Laura Lisa schriftelijk op de hoogte te stellen van tijden waarop de Opdrachtgever geen onderhoud wenst aan zijn Website (bijvoorbeeld op piektijden). 
 15. Laura Lisa kan niet garanderen dat de Website zonder onderbreking of fouten in iedere omgeving zal werken. De Website en de weergave daarvan kunnen afhankelijk zijn van externe factoren, zoals hardware, systemen, browsers, schermresoluties of besturingssystemen. 

Hosting

 1. Laura Lisa zal zich inspannen om een ononderbroken beschikbaarheid van de te hosten Website te realiseren, maar kan de beschikbaarheid (uptime) van haar hostingdiensten niet garanderen. Laura Lisa behoudt zich tevens het recht voor om de hostingdienst tijdelijk te onderbreken voor onderhoud, aanpassingen en/of verbeteringen hieraan.
 2. Bij sommige hosting abonnementen wordt een maximum gesteld aan de schijfruimte of hoeveelheid dataverkeer (per maand). Laura Lisa heeft het recht om een overschrijding van de afgesproken limiet aan schijfruimte of dataverkeer te weigeren of in rekening te brengen. Laura Lisa is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het bereiken van de toegestane limiet aan schijfruimte of dataverkeer.
 3. Niet verbruikte opslagruimte, dataverkeer en/of bandbreedte is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
 4. Onderdeel van een hosting abonnement is een support service. Laura Lisa is voor support beschikbaar per e-mail tijdens reguliere kantooruren. Indien de door Opdrachtgever gewenste support een redelijk niveau van klantenondersteuning overstijgt, heeft Laura Lisa het recht zulke support te weigeren of hiervoor een extra vergoeding in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de gegevens, waarvoor de hostingdiensten van Laura Lisa worden afgenomen. Opdrachtgever zal het hosting systeem, Laura Lisa, andere internetgebruikers en/of opdrachtgevers van Laura Lisa niet hinderen of schade toebrengen. 
 6. Opdrachtgever moet zich te allen tijde zorgvuldig gedragen en mag geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Opdrachtgever respecteert de privacy van derden en mag geen gegevens opslaan en/of verspreiden welke in strijd zijn met de Nederlandse wet. Ook zal de Opdrachtgever zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verschaffen, geen virussen, malware of spam verspreiden. Opdrachtgever moet zich onthouden van strafbare feiten en/of schending van enige andere wettelijke verplichting. 
 7. Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met lid 5 en 6 van dit artikel, kan Laura Lisa de Overeenkomst op elk moment beëindigen, zonder hiervoor jegens de Opdrachtgever aansprakelijk te zijn. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de overtreding van de in lid 5 en 6 gestelde eisen. 
 8. Laura Lisa is bevoegd om maatregelen te treffen, teneinde aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken. Opdrachtgever is verplicht om, op schriftelijk verzoek van Laura Lisa, gegevens onverwijld van systemen van Laura Lisa te verwijderen. Indien de Opdrachtgever nalaat de gegevens te verwijderen heeft Laura Lisa het recht om zelf gegevens te verwijderen of de toegang daartoe (tijdelijk) onmogelijk te maken. 

Domeinnaam registratie

 1. Indien de Overeenkomst (mede) ertoe strekt dat Laura Lisa voor de Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Een eventuele aanvraag, toekenning en gebruik van een domeinnaam is afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. Niet Laura Lisa, maar de desbetreffende instantie maakt de beslissing over de toekenning van een domeinnaam. Opdrachtgever realiseert zich dat Laura Lisa slechts een bemiddelende rol vervult en dat Laura Lisa nimmer kan garanderen dat een aanvraag wordt toegekend. 
 3. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Laura Lisa schadeloos voor alle schade die voortvloeit uit (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever realiseert zich dat Laura Lisa nimmer aansprakelijk is voor het verliezen door de Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor de situatie dat de domeinnaam door een derde is verkregen.
 5. Indien de Opdrachtgever haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Laura Lisa het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel deze op haar eigen naam te (laten) plaatsen. 

Duur en Beëindiging

 1. Het ontwikkelen van een nieuwe Website door Laura Lisa voor de Opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een schriftelijke overeenkomst een indicatie gegeven van de termijn waarbinnen de Website klaar zal zijn. Opdrachtgever kan een Overeenkomst die strekt tot het ontwikkelen van een Website niet tussentijds opzeggen. 
 2. Een training of aanschaf van een product is een eenmalige verbintenis en kan niet worden opgezegd. Restitutie van het overeengekomen bedrag is niet mogelijk.
 3. Een onderhoudsovereenkomst, hosting abonnement of domeinnaamregistratie wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd met eenzelfde periode. Een onderhoudsovereenkomst, hosting abonnement of domeinnaamregistratie kan niet door de Opdrachtgever worden opgezegd tijdens de minimale looptijd. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst per de vervaldatum van de laatste factuur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, tenzij het een domeinnaamregistratie betreft. Een verlenging van een domeinnaamregistratie heeft een duur van een jaar en kan niet tussentijds worden opgezegd wanneer de verlenging is ingegaan.  
 4. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande Website tussen Laura Lisa en de Opdrachtgever kent een minimale looptijd van 6 maanden, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen. 
 5. Een hosting abonnement kent een minimale looptijd van 6 maanden, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen. 
 6. Een domeinnaamregistratie kent een minimale looptijd van een jaar, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen. 
 7. Laura Lisa heeft het recht de Overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten indien de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.
 8. Laura Lisa heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, te ontbinden of op te schorten indien de Opdrachtgever in verzuim is, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. 
 9. Laura Lisa heeft het recht de Overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten indien blijkt dat de Opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de Website plaatst of wil plaatsen. 
 10. Opschorting door Laura Lisa ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst.
 11. In het geval dat de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Laura Lisa op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de Overeenkomst is ontbonden, zullen de door Laura Lisa reeds ontvangen prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Laura Lisa behoudt haar aanspraak op betaling van declaraties en facturen van door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte en nog te maken kosten. Laura Lisa is niet schadeplichtig. 
 12. Bij beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst is Laura Lisa niet verplicht om een kopie van opgeslagen gegevens aan de Opdrachtgever te sturen. 

Levering en Leveringstijd

 1. Laura Lisa gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de Opdrachtgever de verwachte levertijd mee. 
 2. Als de Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie, materialen of andere benodigdheden ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Laura Lisa de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie materialen of andere benodigdheden zijn ontvangen door Laura Lisa.
 3. Indien Laura Lisa een termijn aangeeft waarbinnen bepaalde werkzaamheden zullen plaatsvinden, is dit nooit een fatale termijn. Ook indien er een uiterste termijn is afgesproken, is Laura Lisa pas in verzuim wanneer zij schriftelijk in gebreke is gesteld. 

Overmacht

 1. Laura Lisa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Laura Lisa als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Laura Lisa wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet, jurisprudentie of de in het verkeer geldende opvattingen wordt begrepen, onder meer verstaan:
 1. Overmacht van al dan niet door de Opdrachtgever voorgeschreven toeleveranciers van Laura Lisa;
 2. Gebrekkigheid van zaken, technologie, apparatuur of materiaal van derden waarvan het gebruik aan Laura Lisa door de Opdrachtgever is voorgeschreven;
 3. Elektriciteitsstoring;
 4. Storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatie faciliteiten;
 5. Netwerkaanval, DoS of DDoS aanvallen;
 6. Afwezigheid van cruciale medewerkers en/of ziekte van medewerkers;
 7. Staking, natuurrampen, brand, overstroming, uit- en invoerbelemmeringen, oorlog.
 1. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Laura Lisa alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Tot die tijd mag Laura Lisa haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Wanneer in onderling overleg tussen de Opdrachtgever en Laura Lisa geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is voor Laura Lisa om aan haar verplichtingen te voldoen, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of beëindigd worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Laura Lisa tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden. 

Prijzen

 1. Alle (genoemde) prijzen zijn in euro en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele overige kosten die worden gemaakt ter uitvoering van de Overeenkomst, tenzij anders is vermeld. Indien geen vergoeding is overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt dan berekend volgens de in de Overeenkomst vastgelegde (uur)tarieven van Laura Lisa, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. 
 2. Laura Lisa heeft het recht haar tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan de Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. 
 3. Indien de aan de uitvoering van de Overeenkomst voor Laura Lisa verbonden kosten toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, is Laura Lisa te allen tijde gerechtigd deze kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen. 
 4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst wilt wijzigen, heeft Laura Lisa het recht de overeengekomen vergoeding en termijnen aan te passen. 
 5. Indien er sprake is van een kortingstarief of actie, geldt dit alleen voor de eerste contractperiode. Na verlenging geldt het normale tarief. 

Betalingsvoorwaarden

 1. Laura Lisa hanteert een betalingstermijn van 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. Bij langlopende Overeenkomsten zal Laura Lisa periodiek een factuur sturen. 
 3. Voor trainingen of de aanschaf van producten (zoals plug-ins) dient het gehele bedrag altijd in een keer vooraf te worden voldaan, tenzij er bij het online afrekenen een mogelijkheid wordt geboden door Laura Lisa om de overeengekomen prijs achteraf te betalen. 
 4. De factuur is betaald, indien en zodra het verschuldigde bedrag door Laura Lisa  is ontvangen. 
 5. Laura Lisa kan de factuur via elektronische weg sturen aan de Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie. 
 6. Betaling dient te geschieden zonder korting, opschorting of verrekening. 
 7. Opdrachtgever dient 30% van het totaalbedrag van de offerte of aanbod als aanbetaling te voldoen bij de ontwikkeling van een Website. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening van de offerte of het aanbod. Laura Lisa houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. Zodra de website live is wordt de overige 70% gefactureerd.
 8. Opdrachtgever dient na oplevering van de Website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. 
 9. Laura Lisa behoudt zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. 
 10. Als de Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is de Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim. Laura Lisa heeft het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Daarnaast zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten (zijnde 15% van het onbetaalde bedrag) die Laura Lisa moet maken voor rekening van de Opdrachtgever met een minimum van € 150,00.
 11. Indien er meerdere Opdrachtgevers zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het totale factuurbedrag, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht en ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 12. Bezwaren tegen een factuur dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum kenbaar te worden gemaakt aan Laura Lisa. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

Intellectueel eigendom

 1. Tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen, blijft Laura Lisa steeds en te allen tijde de rechthebbende van alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom op de resultaten uit de Overeenkomst. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een registratie of depot, is uitsluitend Laura Lisa daartoe bevoegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat de in het eerste lid van dit artikel bedoelde rechten van intellectuele eigendom geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht aan Opdrachtgever verstrekt als geregeld in lid 6 van dit artikel. 
 3. Om de overeengekomen diensten optimaal uit te kunnen voeren, verleent de Opdrachtgever een eeuwigdurend, universeel, niet-exclusief recht aan Laura Lisa om door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde inhoud te kopiëren, aan te passen, tentoon te spreiden, er afgeleide werken van te maken of te distribueren.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Laura Lisa voor alle aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 5. Laura Lisa heeft het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de Overeenkomst te (laten) vermelden, corrigeren of verwijderen.
 6. Op het moment dat de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst met Laura Lisa, verkrijgt de Opdrachtgever het recht tot gebruik van het resultaat van de Overeenkomst overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Indien er over de bestemming geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen Partijen, blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor op het moment van het verstrekken van de Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar en voor de totstandkoming van de Overeenkomst aan Laura Lisa bekend te zijn gemaakt. Indien dit niet is gebeurd, bepaalt Laura Lisa de reikwijdte van het voorgenomen gebruik. 
 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit, is het gebruiksrecht niet-overdraagbaar en niet-exclusief. De Opdrachtgever mag geen sublicentie tot het gebruik van het resultaat aan derden verstrekken. 
 8. Het is niet toegestaan om zonder de schriftelijke toestemming van Laura Lisa wijzigingen aan te (laten) brengen in het resultaat of het resultaat van de Overeenkomst ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. Laura Lisa kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. 
 9. In het geval dat de Opdrachtgever in strijd handelt met zijn of haar recht tot gebruik heeft Laura Lisa recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste driemaal de overeengekomen prijs. Laura Lisa heeft ook het recht op een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade. De kosten die Laura Lisa moet maken voor juridische bijstand vallen niet onder voornoemde (schade)vergoeding en dienen door de Opdrachtgever volledig te worden vergoed. 
 10. Laura Lisa heeft, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, het recht om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, promotie en werving van opdrachten. 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien Laura Lisa aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is geregeld.
 2. Laura Lisa is uitsluitend aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden directe schade vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst voor Laura Lisa. 
 3. Laura Lisa is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen schade door bedrijfsstagnatie, gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of reputatieschade.
 4. Onverminderd de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor Laura Lisa, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot de factuurwaarde of, bij een Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, het te factureren tarief over de duur van de eerste drie maanden. 
 5. De aansprakelijkheid van Laura Lisa bij een toerekenbare tekortkoming als bedoeld in lid 2 van dit artikel ontstaat slechts wanneer Laura Lisa eerst onverwijld schriftelijk in gebreke is gesteld en hierin een redelijke termijn wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen, maar hieraan geen gehoor heeft gegeven.
 6. De beperkingen van de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel komen te vervallen indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Laura Lisa. 
 7. Laura Lisa is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat uit onbeschikbaarheid van de door Laura Lisa geleverde diensten.
 8. Laura Lisa is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat uit het verloren gaan van gegevens, waaronder ook begrepen inloggegevens. 
 9. Laura Lisa is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat een Website is gehackt of op andere wijze de beveiliging is doorbroken.
 10. Laura Lisa is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan voor de Opdrachtgever of derden als gevolg van enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever of zijn ondergeschikten, zoals -maar niet beperkt tot- door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste (waaronder begrepen virussen, defecten, enz.) of onvolledige gegevens / materialen. 
 11. Laura Lisa is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan voor de Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld gebruik te maken van een correctieronde als bedoeld in artikel 16 en daar geen gebruik van heeft gemaakt. 
 12. Laura Lisa is niet aansprakelijk voor gedragingen van in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst (door of namens de Opdrachtgever) ingeschakelde derden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. 
 13. Laura Lisa is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam-registrant of anderen waarop Laura Lisa geen invloed kan uitoefenen. 
 14. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Laura Lisa mocht lijden ten gevolge van een aan de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze voorwaarden. 
 15. Laura Lisa is na uitvoering van de Overeenkomst niet verantwoordelijk voor de Website van de Opdrachtgever, tenzij er een onderhoudscontract is afgesloten. 
 16. Opdrachtgever is gehouden om Laura Lisa te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook, die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Laura Lisa.
 17. Laura Lisa is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht zoals beschreven in artikel 10. 
 18. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Laura Lisa is 1 (één) jaar na uitvoering van de overeenkomst.

Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Opdrachtgever mag niet zijn rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laura Lisa. 

Correctie ronde

 1. Bij het uitvoeren van de Overeenkomst zal Laura Lisa, waar passend, een concept- of testversie van het resultaat aan de Opdrachtgever beschikbaar stellen. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid hier correcties op uit te laten voeren. Als er in de offerte of het aanbod geen andere afspraken zijn gemaakt over de hoeveelheid correctierondes, geldt dat er per Overeenkomst maximaal twee correctierondes plaatsvinden. Indien de Opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert (gewenste correcties doorgeeft) op het geleverde, gaat Laura Lisa ervan uit dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de concept- of testversie. 
 2. Indien de Opdrachtgever meer correctierondes wenst zullen deze als meerwerk worden uitgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief van Laura Lisa. Laura Lisa heeft eveneens het recht om de uitvoeringstermijn te wijzigen.

Acceptatie

 1. Wanneer Laura Lisa de Overeenkomst heeft uitgevoerd wordt het resultaat daarvan aan de Opdrachtgever opgeleverd. Opdrachtgever heeft vervolgens 7 kalenderdagen de tijd om het geleverde te onderzoeken en te testen. Eventuele gebreken dient de Opdrachtgever schriftelijk aan Laura Lisa te melden zodat deze kunnen worden hersteld.
 2. Indien de oorzaak van een gebrek bij de Opdrachtgever zelf ligt, is Laura Lisa nimmer verplicht dit gebrek kosteloos te herstellen. Het herstel zal worden uitgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief van Laura Lisa. 
 3. Indien een gebrek een ondergeschikt aspect van het resultaat betreft, wordt het resultaat door de Opdrachtgever geacht te zijn geaccepteerd. Een gebrek betreft een ondergeschikt aspect indien het resultaat, ondanks de aanwezigheid van het gebrek, geschikt is voor het overeengekomen gebruik. 
 4. Indien de Opdrachtgever geen gebreken meldt binnen 7 kalenderdagen en/of het resultaat niet schriftelijk accepteert, wordt het resultaat als geaccepteerd beschouwd. Nadat de Opdrachtgever het resultaat heeft geaccepteerd zullen verdere wijzigingen/aanpassingen niet meer kosteloos door Laura Lisa worden uitgevoerd.
 5. Niet zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking of het moment waarop de Opdrachtgever ze redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk aan Laura Lisa te melden. 

Geheimhouding

 1. Partijen, eventuele ondergeschikten van de Opdrachtgever en ingeschakelde derden, zullen geen vertrouwelijke informatie verstrekken aan derden in het kader van de Overeenkomst en na afloop hiervan, tenzij verstrekking van informatie redelijkerwijs nodig is om de Overeenkomst naar behoren uit te kunnen voeren of er een wettelijke plicht tot bekendmaking rust op een der Partijen. Voor het overige zullen Partijen vertrouwelijke informatie enkel gebruiken voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie is verstrekt.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk indien de andere Partij redelijkerwijs kan begrijpen dat deze informatie een vertrouwelijk karakter heeft of wanneer dit is medegedeeld door de andere Partij.
 3. Laura Lisa zal voor zover mogelijk geen kennis nemen van gegevens die de Opdrachtgever opslaat en verspreid via de systemen van Laura Lisa.  

Overigen

 1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtgever en Laura Lisa is Nederlands recht van toepassing. 
 3. Partijen zullen altijd proberen om een klacht of geschil onderling op te lossen. 
 4. Alle geschillen die ontstaan met de Opdrachtgever of andere derden, die voortvloeien uit deze rechtsverhoudingen en niet onderling worden opgelost, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de rechtbank Amsterdam.